Vakıf Senedi


VAKIF KURULUŞ
Madde 1-Bu Vakıf Senedinde belirtilen kişi ve kuruluşlar ile mevzuat hükümlerine göre ve bu Vakıf senedinde belirtilen amaçlarla tüzel kişiliğe haiz bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 2-Vakfın kurucuları 34.maddesinde belirtilen kişi ve kuruluşlardan ibarettir.

VAKFIN ADI VE MERKEZİ
Madde 3-Vakfın adı “Kocaeli Üniversitesi Vakfı” olup, kısaltılmış adı “KÜV” dür. Vakfın yönetim merkezi İzmit olup adresi “Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Erkan Apartmanı No:177/2 İzmit KOCAELİ’dir.”
Yasalar, resmi senet hükümleri, yönetim kurulu kararıyla Vakıf Merkezi il içinde başka merkeze taşınabilir. Yurtiçinde ve dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açabilir.
Adres değişiklikleri için Vakıf Resmi Senedinden değişiklik yapılması gerekmez. Ancak ilgili Makamlara bilgi verilir.

VAKFIN AMAÇLARI
Madde 4- Vakfın amacı; Kocaeli Üniversitesinin yaşatılması ve gelişmesi, verimliliğin artması, genişletilmesi, mali kaynakların güçlendirilmesi, bu kuruluş için gerekli bina ve tesislerin tahsisine çalışılması:

Üniversiteye bağlı kurulmuş veya kurulacak, fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü, ve döner sermaye işletmeleri ile yerli ve yabancı tüm kamu hizmet birimlerinin ve mahalli idare organlarının, sivil toplum birimlerinin, yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri ortaklaşa yapmak ve geliştirmek;

Akademik ve idari personelin, öğrencilerin, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak maddi ve manevi desteği sağlamak;

Üniversite-Reel Sektör ve Yerel Yönetimler işbirliğini geliştirmek için paydaş kurum ve kuruluşlar arası işbirliğine destek vermek, bulunduğu çevre ile bütünleşerek, endüstriyel, ekonomik, eğitim amaçlı, kamu-sanayi işbirliğini tesis etmek,

Ülkemizin ulusal ve uluslararası alanlarda iktisadi, sosyal, kültürel, teknolojik gelişimine ve kalkınmasına destek olmak,

Bilimsel araştırma ve tesislerine yardım etmek, gerekli öğretim üyelerinin teminine çalışmak. Üniversitesinin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine katkıda bulunmak için her türlü faaliyette bulunmak;

Eğitim, sağlık, çevre ve bilimsel araştırma konularında çalışan kuruluşlar ile bu sahalarda yetenekli kişilerin çalışmalarını teşvik etmek ve bizzat bu tür çalışmaları başlatmak, yürütmek, yaymak ve bu suretle toplumda bilimsel, ekonomik kültürel ve sosyal hizmetlerin geliştirilip yayılması için gerekli görebilecekleri her türlü girişim ve tasarrufta bulunmak; olup,

Hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

4.1-Kocaeli Üniversitesindeki eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak suretiyle çağdaş ve en ilerici eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

4.2-Öğrenim için maddi olanaktan yoksun yetenekli ve çalışkan Türk öğrencilerine eğitim ve öğretim imkanları sağlamak, başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak, öğrencilere yükseköğretime girişteki ve derslerindeki başarı düzeyleri dikkate alınarak burslar ve ödüller vermek, başarılı öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına, araştırmalarına, eğitim ve öğrenimlerine gerekli gördüğü desteği ve yardımları sağlamak.

4.3-Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak Milli Eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile; Yüksek Öğretim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı ve Hükümet ile ilgili kuruluşlar tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin gereksinim duyduğu alanlarda, yeni öğretim ve eğitim birimleri kurmak ve yönetmek gibi çalışmalar yapmak, okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim yapan okullar açmak, yükseköğretim düzeyinde özgün, yaygın, açık ve uzaktan eğitim türlerini kapsayan yükseköğretim kurumları açmak, tesisler kurmak, işletmek; orta öğretim ve yükseköğretim için temel ve uygulamalı hazırlık ve mesleki eğitim kursları açmak; bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yapılmakta olanları desteklemek.

4.4- Yörenin gereksinimleri doğrultusunda, yabancı dil, bilgisayar, muhasebe, işletmecilik, makine, elektrik, elektronik vb konularda meslek geliştirme kursları açmak ve “işletme iktisadi Enstitüsü” kurarak bünyesinde işletme iktisadi ihtisas programları tertiplemek.

Üniversiteye, fakültelere, araştırma merkezlerine, enstitülere ve diğer hizmet organlarına, araştırma, geliştirme, uygulama projeleri temin etmek, gerektiğinde bu projelerin ilk maliyetlerini finanse etmek, projelerle ilgili çeşitli gereksinimleri karşılamak.

4.5-……(çıkarılmıştır)

4.6- Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin yurt içinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını desteklemek ve maddi katkıda bulunmak.

Nitelikli öğretim elemanlarının yurtiçinden ve yurtdışından teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek, öğretim elemanlarının araştırma, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik etmek, yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmelerine yönelik destekler vermek, akademik ve idari personele önceden belirlenmiş performanslarına bağlı olarak ödüller vermek.

4.7- Vakfın amacına yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlar ile teknik teknoloji ve ekonomi konularında yapılan araştırma ve buluşlarla, insanlık yararına yapılan hizmetleri özendirmek ve ödüllendirmek.

Üniversiteye bağlı Üniversite bünyesinde kurulmuş veya kurulacak, fakülte, yüksekokul, okul, araştırma merkezi, enstitü ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerine ve organlarına, her türlü araç, gereç, finansman ve eleman sağlamak, gerektiğinde bunların bakım, onarım ve ücret giderlerini karşılamak.

Teknoloji Transfer Ofislerinin kapasite artırımı ve kurumsallaşması ve bu ofisler arasında bilgi ve deneyim alışverişinin teşvik edilmesini sağlamak.

Kocaeli Üniversitesi faaliyetleri çerçevesinde üretim yapan ve Sanayi Bölgeleri kapsamında bulunan Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Vakıf karşılıklı işbirliği, kurumsal kapasite, teknolojik transfer, yüksek katma değerli ürün geliştirme, eğitim, AR-GE ve inovasyon amaçlarına yönelik eğitim ve yatırım projelerini yapmak.

4.8- Yabancı ve yerli üniversiteler, mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak Kocaeli Üniversitesine yardım ve desteklerini sağlamak.

Yurtiçinden ve dışından seminer, konferans, bilimsel çalışma vb gibi faaliyetlerde bulunmak üzere davet edilmiş bilim adamlarının masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak.

Kongre, seminer, sempozyum, konferans, kurs, sergi, konser, yarışma, toplantı, fuar gibi toplu ve yaygın süreli veya süresiz yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, mesleki, öğretim ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak, yurtdışında bu tip çalışmalara katılımı sağlamak ve desteklemek.

4.9- Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine staj yeri ve mezunlarına iş bulmak amacıyla çalışmalar yapan birimleri oluşturmak.

İşverenlerle ve çalışan mezunlarla ilişki kurarak yardım ve desteklerini sağlamak.

4.10-Vakfın amacı ve hizmeti konularına yönelik broşür, bülten, dergi, gazete, katalog, ders notu ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açıkoturum, forum, sergi, seminer ve bilimsel toplantılar için gerekli çalışmalar yapmak.

Bedelli veya bedelsiz, süreli veya süresiz yayınlar yapmak, Üniversite yayınlarını desteklemek, Kocaeli Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak ve eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, araştırma sonuçlarını basın-yayın, çoğaltma faaliyetinde bulunmak.

Eğitim ve bilimsel yayın kalitesini geliştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında her türlü patent, know-how, telif hakları ve sair hakları satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

Üniversite kütüphanesine, kitaplıklarına, her türlü araç gereç ve insan gücü yardımı yapmak, bakım onarım ve yenileme, yerleşme giderlerini karşılamak için maddi imkanlar sağlamak.

4.11-Üniversite çalışanlarının çalışmalarını teşvik etmek, fazla çalışma yapmaları gerekli hallerde Üniversitenin bütçe olanakları el vermediği takdirde prim, teşvik ödülü ve fazla çalışma karşılıklarını sağlamak.

4.12-Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri için yurtlar, öğretim, spor, kültür, sanat, eğlence, dinlenme, devre mülk ve araştırma tesisleri ile eğitici kurs merkezleri, okuma ve çalışma salonları açmak

4.13-Eğitim ve sosyal amaçlı yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek.

Vakıf ile yurtiçi ve yurtdışında merkezleri bulunan enstitüler arasında protokoller yaparak, eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme altyapısı sağlamak.

4.14-Kocaeli Üniversitesi mensuplarının konut, gıda ve her türlü ihtiyaç maddelerini karşılamak üzere girişimde bulunmak, bu anlamda kooperatifler kurmak.

4.15-Vakfa gelir sağlayacak İktisadi, ticari ve endüstriyel işletmelerle yardımlaşma sandıkları, ortaklıklar ve şirketler kurmak.

4.16-Vakfın amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ve genel kurulun bildireceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

HUKUKSAL İŞLEMLER VE VAKFIN YETKİSİ
Madde 5-Vakıf bu resmi senet hükümleri uyarınca bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip olup, siyasetle uğraşmaz ve siyasal çıkarlar için kullanılamaz.

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup, ayrıca her türlü yasal denetime açıktır.

Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına dahil bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen yada tamamen özgülenmek koşuluyla, olacak bağış ve vasiyet satınalma ve hertürlü yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil ve diğer menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektiğinde bunları satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para yada malvarlığına dahil değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye kefalet ve diğer güvenceleri vermeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlama amacıyla olağan işletme ilkelerine ya da döner sermaye esasına göre çalışacak amaca uygun işletmeler kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altına bir işletmeciye işlettirmeye; Vakıf amaçlarından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri, işletmeye, yürütmeye, uygulamalı eğitim için gerekli tesisleri kurarak işletmeye veya bu maksatla kurulmuş tesisler ve işletmelerle işbirliğine girmeye; bu tip eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı teknolojiyi sağlayarak geliştirilmesi için her türlü teşebbüslerde bulunmaya; amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmaya, eser telif ettirmeye, dergi, broşür, afiş, el ilanı vs. bastırmaya ve dağıtmaya; okul öncesi ilk ve orta öğretim kurumları ile kreşler kurmaya, işletmeye ve bunların her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaya, Türk Medeni Kanunun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu’na aykırı olarak kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

6.1-Vakıf Kurucu Meclisi

6.2-Vakıf Yönetim Kurulu

6.3-Vakıf Danışma Kurulu

6.4-Vakıf Denetim Kurulu

6.5-Genel Sekreterlik

Vakıf Yönetim Kurulu, Danışma Divanı, Denetim Kurulu ve Genel Sekreter vakıf Kurucular Meclisine karşı sorumludur.

VAKIF KURUCULAR MECLİSİ

Madde 7-Vakfın Kurucular meclisinin üç çeşit üyesi vardır.

7.1-Kurucu üyeler: Kurucu üyeler vakıf senedi, madde 34.de belirtilen şahıslar olup vakfedenlerdir.

7.2-Tabii üyeler: Kocaeli Üniversitesi Vakfında; Kocaeli Valisi, Kocaeli Belediye Başkanı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Genel Sekreteri, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları ile Meslek Yüksekokulları Müdürleri, Enstitü Müdürleri tabii üyedir.

Bu üyeler zorunlu hallerde kendilerini yardımcıları ile temsil ettirebilirler.

Tabii üyelerin temsil ettiği kadroların zaman içinde isimlerinin değişmesi veya bugünkü fonksiyonlarının başka kadrolara devredilmesi halinde bu fonksiyonları gören üst yöneticiler tabii üye olurlar.

7.3-Seçilmiş Üyeler: Yönetim Kurulu teklifi ve Vakıf Kurucular Meclisi Kararı ile Vakfa önemli bağış ya da yardımda bulunmuş veya Vakıf amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmış, yardımcı çabalar göstermiş kişiler ile sosyal –ekonomik hayatta başarı sağlamış, vakfın amaç ve gayesi doğrultusunda vakfa katkı sağlayabileceğine inanılan kişiler ve kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından seçilen kişilerdir.

Kurumları, kurumlarınca belirlenen bir kişi temsil eder ve yine yönetim Kurulu Kararı ile desteği uygun görülecek Vakıflar kendilerini bu Vakıfta üye olarak temsil etmek üzere bir kişiyi temsilci gösterirler.

Vakfın yukarıda belirtilen üyeleri kurucular meclisini teşkil ederler.

Kurucular Meclisinin Başkanlığını Vilayet adına Kocaeli Valisi yürütür.

VAKIF KURUCULAR MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8-Kurucular Meclisi vakfın en yüksek karar uzvudur. Görev ve yetkileri şunlardır.

8.1-Yönetim Kurulu üyelerini üç yıl için seçer.

8.2-Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan denetim kurulu üyelerini seçer.

8.3-Yönetim Kurulunun geçmiş çalışma yılına ait raporları ile Denetim Kurulu raporlarını inceler. Bu kurulların ibra’sı konusunda karar verir.

8.4-Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bütçe tasarısını inceler, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak onaylar.

8.5-Yönetim kurulunca hazırlanacak iç tüzük tasarılarıyla yönetmelik tasarılarını inceleyip aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak kabul eder.

8.6-Vakıf Resmi Senedinde gerekli gördüğü ilave ve değişiklikleri yapar.

8.7-Kurucular Meclisi üyeliğine alınacaklar ile ilgili her türlü kararı alır.

8.8-Vakfın taşınmaz malları ile ilgili her türlü kararı alır.

8.9-Vakıf resmi senedinde kendisine verilen diğer görevleri yapar.

KURUCULAR MECLİSİNİN TOPLANMA ZAMANI

Madde 9-Kurucular Meclisi her hesap dönemi sonunda ve herhalde yeni yılın ilk dört ayı içerisinde

Yönetim Kurulunun daveti ile olağan toplantısını yapar. Kurucular Meclisinin ilk toplantısı

Vakfın tescil ve teşkilini takip eden iki ay içinde yapılır. Kurucular Meclisi Başkanı’nın veya Yönetim Kurulunun gerek göreceği hallerde, Denetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aldıkları kararla veya Kurucular Meclisi üyelerinin üçte birinin toplantı sebebini bildiren yazılı isteklerin Yönetim Kuruluna bildirilmesi üzerine olağanüstü toplanır.

Yukarıda son halde Yönetim Kurulu her ne sebeple olursa olsun Kurucular Meclisi toplantıya çağırmamazlık edemez. 

KURUCULAR MECLİSİNİN TOPLANMA İLANI

Madde 10-Kurucular Meclisi toplantısının günü yeri ve saati ile gündemi toplantıdan en az 15 gün önce üyelere tebliğ edilir. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki konular üzerinde karar verilemez.

KURUCULAR MECLİSİ TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 11-Kurucular Meclisi üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile kurucular meclisi toplanır. Meclis Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa bir hafta sonra aynı gün ve aynı saat ve aynı yerde ikinci toplantı yapılır ve katılanlarla çalışma başlanır.

VAKIF YÖNETİM KURULU

Madde 12- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli Üniversitesi Rektörünün yaptığı ve Kurucular meclisince seçilen 6 üyeden oluşur.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

Yönetim Kurulu Üyelerinden görev süreleri bitmeden ayrılanların yerine Kurucular Meclisince önceden seçilmiş üç yedek üyeden biri geri kalan süre için üyelik görevini yürütür. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13-Yönetim Kurulu Vakfın idare uzvudur. Bu sıfatla heyet;

13.1-Görev ve yetkileri önceden belirtmek şartıyla teşkilini uygun göreceği çeşitli danışma ve çalışma grupları, kurul ve komisyonları kurabilir. Gerektiğinde bunların görevlerine son verebilir. Oluşturulacak komite ve komisyonların çalışma esaslarını belirleyen ve Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin yönetmelikleri hazırlar ve Vakıf Kurucular Meclisinin onayına sunar,

13.2-Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlar. Vakıf kurucu meclisinin görüş ve tasvibine sunar, Vakıf Kurucu Meclisince kabul edilen bütçeyi uygular.

13.3-Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu maksatla idareyi düzenleyici ve verimliliği arttırıcı tedbirler alır ve uygular.

Vakıf senedinde gereken değişikliklere ilişkin teklifleri hazırlayıp Vakıf Kurucular Meclisinin onayına sunar, Şube ve temsilciliklerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar verir, Vakfın İktisadi işletmeleri ile hissesi bulunan şirket ve kuruluşların yönetim ve denetim kurumlarına temsilci seçer.

13.4-Vakfın idari teşkilatını kurar. Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. Personelin ünvanı ve ücretlerini tesbit ve ilan eder.

13.5-Vakfın imza sirküleri tespit eder.

13.6-Vakfa gelir sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

13.7-Vakfın leh ve aleyhine açılacak davalar hakkında gerekli iş ve işlemleri zamanında yapar.

13.8-Olağan ve olağanüstü Vakıf Kurucu Meclisi Toplantılarının gündemini hazırlar ve üyeleri bu toplantılara davet eder.

13.9-Her türlü yayınlar için karar alır.

13.10-Kanunların ilgili mevzuatın, Vakıf senedinin verdiği ve öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

VAKIF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 14-Vakıf Yönetim Kurulu yılda en az dört olağan toplantı yapar. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

VAKIF DANIŞMA DİVANI

Madde 15-Yönetim Kurulu vakfın hizmetleri için eğitim, öğretim, sağlık, bilimsel çalışma, kültür, sanat, endüstri ve sosyal hizmet dallarında yükselmiş kişiler arasından bir Danışma Kurulu oluşturur. Vakıf Danışma Divanı üyeleri, Vakıf Kurucu Meclisi üyeleri arasından ya da Vakıf dışından seçilebilir.

Vakıf Danışma divanı üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

Vakıf Danışma Divanı, Kurucular Meclisi Başkanının ya da Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Vakıf Danışma Divanının Başkanlığını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

VAKIF DANIŞMA DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16-Vakıf Danışma divanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

16.1-Vakıf Kurucu Meclisi ile Yönetim Kurulu tarafından verilmiş danışma konularında inceleme yaparak raporlar hazırlamak.

16.2-Vakıf gaye ve hizmet konularıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yaparak vakıf yönetim kuruluna raporlar vermek tekliflerde bulunmak. 

VAKIF DENETİM KURULU

Madde 17-Vakıf Denetim Kurulu, Kurucular Meclisi tarafından seçilen üç kişiden oluşur. Denetçiler Kurucular Meclisi üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilir. Vakıf Denetçilerinin görev süresi 2 yıl olup, her yıl süresi dolan bir Vakıf Denetçisi yerine seçim yapılır. Süresi dolmadan boşalma durumlarında Yönetim Kurulunca kurucular meclisi üyelerinden seçim yapılır.

VAKIF DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 18-Denetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

18-1-Denetçiler Vakfın yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı denetleyerek görüşlerini bir raporlar Kurucular Meclisine sunarlar.

18-2-Denetçiler, incelemelerinde Yönetim Kurulu ve Vakfın amaçlarına uygun olmayan işlemler varsa bunları tavsiye ile birlikte belirtirler.

18-3-Yıllık bütçe ve plasman planı hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Kurucular meclisine sunar.

18-4-Oybirliği ile aldıkları karar sonucu Kurucular Meclisini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

VAKIF DENETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ

Madde 19-Vakıf Denetim Kurulu ilk ortak toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer.

Vakıf Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı çalışabilecekleri gibi en az üç ayda bir toplanırlar ve gereken kararları alırlar. Ortak toplantıların toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

GENEL SEKRETERLİK

Madde 20-Vakıf Genel Sekreterliği, vakfın gayesine uygun oluşturulan bütün kurum ve hizmetlerin, idari, hukuki, mali ve icrai faaliyetlerinin yürütüldüğü organdır. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanır. Vereceği görevleri yapar, alacağı kararları uygular.

BÖLÜM III
MALİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA DÖNEMi

Madde 21-Vakfın çalışma ve hesap dönemi takvim yılı olup, 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi Vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren başlar.

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 22-Vakfın malvarlığı, kurucular tarafından tahsis edilen; T. Vakıflar Bankası İzmit şubesi nezdinde bulunan toplam 438.997.188.-TLNakit

Aynı bankaya tevdii edilen alacak şeklinde düzenlenen çek bedeli toplamı olarak 78.840.000.-TL Aynı şekilde bankaya tevdii olunan alacak şeklinde düzenlenmiş senet bedeli toplamı 77.000.000.-TL olmak üzere toplam 594.837.188-TL

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 23-Vakfın yapılan tahsis dışında gelir kaynakları şunlardır;

23.1-Vakfın gelirlerinin işletmesinden elde edilen gelirler,

23.2-Vakfa hakiki veya hukmi şahıslar tarafından yapılan bağış ve yardımlar,

23-3-Yapılacak veya yaptırılacak etüd ve projelerden, araştırmalardan, neşriyatlardan ve emsali çalışmalar ile telif, tercüme, sanat ve patent haklarından üretilecek işler ve hizmetlerden ve diğer teşebbüslerden sağlanacak gelirler,

23-4-Vakfın sahibi ya da ortağı bulunan İktisadi İşletmelerden elde edilen gelirler,

23-5-Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerden elde edilecek kira, irat, faiz, temettüler ile bunların satışından elde edilen gelirler,

23-6-Sair kaynaklardan elde edilen gelirler.

MALİ UYGULAMA

Madde 24-Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

24-1- Vakfın hiçbir biçimde kar amacı olmayıp, Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği gelirlerin % 5’ini yönetim ve idame giderleri ile yedek akçeye; % 15’ini Vakıf Malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan % 80’i ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

24-2-Yönetim ve idare giderleri ile yedek akçeye ya da vakıf malvarlığının arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tümü ya da bir bölümü vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere sarf ve tahsis olunabilir.

24-3-Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir biçimde başka bir amaçla kullanılmaz. Yönetim ve idare giderlerine ayrılan fonlar yedek akçe ya da Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

24-4-Vakfın amaçları için ayırdığı fon gelirlerinin yıl içinde harcanması zorunludur. Ancak bu gelirlerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir fonda tutulabilir.

24-5-Vakıf Bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygular. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.

24-6-Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır. Vakfın hizmet konuları gerçekleştirilir.

24-7 -Kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasite yetenekli ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanı bulunmayan hastalara tahsis edilir.

VAKIF FONLARININ PLASMANI

Madde 25-Vakfa bağışlanan paralar ile yıllık gelirlerinden ayrılan yedek akçenin plasmanı Vakfa en yüksek gelir sağlayacak biçimde yapılır.

25-1-Vakfın fonları, kesin plasman yerlerine tahsisler yapılıncaya kadar, vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde muhafaza edilebileceği gibi derhal nakte çevrilebilecek döviz, banka fonları ile devlet tahvillerine de yatırılabilir.

25-2-Bu şekilde geçici olarak nemalandıran nakit mevcutların plasmanı kurucular meclisinin kararı ile aşağıdaki şekillerde yapılabilir.

25-2/a.Vakıf iştirakleri sermayelerini arttırma kararı aldığında vakfın iştiraklerinde katılma oranını düşürmemek için sermaye artırımında yeni pay almak

25-2/b.Güvenilir şirketlerin pay şartnamelerini veya tahvillerini satın almak.

25-2/c.Günün ekonomik şartlarına göre nemalandırmak.

YEDEK AKÇE

Madde 26-Bir çalışma dönemi içerisinde elde edilecek net gelirin % 10 u yedek akçe olarak ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı işletmelerin zararlarını karşılayamaz sa, yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

DENETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYI

Madde 27-Bir yıl içinde bütçe gereğince elde edilecek gelirden, gelirin sağlanması için yapılan giderlerin indirilmesinde sonra kalan safi gelirden, vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri uyarınca denetim giderlerine katılma payı ayrılır ve Mart ayı sonuna kadar ödeme yapılır.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLER

Madde 28: Vakıf Yönetim Kurulu, Danışma Divanı ve Denetim Kurulu üyelik hizmetleri fahri olup, bu hizmetlerden dolayı ücret ödenmez. Ancak belgelemek şartıyla görev gereği yapacağı masraflar ile yolluklar Vakıf tarafınca karşılanır.

Genel Sekretere, Vakıf çalışanlarına ve Vakıf için yapılacak araştırma ve çalışmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulunca görevlendirileceklere 5072 sayılı yasanın 2/e maddesine aykırı olmamak üzere uygun bir ücret ödenir.

BÖLÜM IV
VAKIF TAŞINMAZ MALLARINDA DEĞİŞİKLİK
Madde 29: Vakıf amaç ve hizmetlerine tahsis edilmiş olup ta vakfetme, bağışlara ve satın alma yoluyla vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallar, ekonomik çarelere göre Vakıf Kurucular Meclis kararı ile Türk Medeni Kanunundaki yöntem ve ilkelerle satılabilirler.

Pay senetleri ve tahviller gibi menkul mallar Yönetim Kurulu kararı ile paraya çevrilebilir.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
Madde 30: Vakıf resmi senedinin Vakıf Kurucular Meclisi tam sayısı yarısının toplantıda hazır bulunması durumunda salt çoğunluk oyu ile değiştirilmesine karar alınabilir.

Vakıf resmi senet değişikliğine ilişkin teklif, tasarı ve gerekçesi, onbeş gün öncesinden vakfedenlere gönderilmedikçe Vakıf Kurucu Meclisinde görüşülmez.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 31: Vakıf belli bir süre ile sınırlı değildir. Medeni Kanun hükümleri uyarınca Vakıf Kurucular Meclisi Kararı ile tasfiyesine karar verilebilir.

Fesih halinde borçlar ödendikten sonra kalan varlık Yönetim Kurulu Kararı ile Kocaeli’de tescilli olup, aynı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunan ve en yakın Vakfa veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 32: Bu Vakıf Senedinin hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkındaki Tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK
Madde 33: Bu Vakıf resmi senedi Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin kararının verildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ VAKFINA VAKFEDENLER
Madde 34: Kocaeli Üniversitesi Vakfına Kurucu üye sıfatıyla Vakfedenlerin ad ve soyadları şöyledir. (İsimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

KURUCULAR LİSTESİ
(Alfabetik Sıraya göre)

34.1-Ahmet Tekin YAZICI

34.2-Ahmet Vefa KÜÇÜK

34.3-Atilla ÇAKIR

34.4-Atilla Cengiz KUZUCAN

34.5-Ayhanlar Yol Asfaltlama San. Tic.A.Ş.

34.6-Ayşe Lale GÖKSEL

34.7-Ayşe Rezzan ACAR

34.8-Baha KOÇAK

34.9-Bant Boru San.ve Tic. A.Ş.

34.10-Av.Dr.Banu YILMAZ

34.11-Berra Birsen CAN

34.12-Cemal Birol SOYDAN

34.13-Çelik Halat ve Tel. San. A.Ş.

34.14-Eren PEKDEMİR (Merhum)

34.15-Prof.Dr.Erman ŞAMİLGİL

34.16-Erol DAĞYARAN

34.17-Ferruh ÖVEN

34.18-Okt.Firdevs ERŞEKER

34.19-Güniz YENİGÜN

34.20-Handan GÜR

34.21-Harika ORHON

34.22-Hasan Tahsin TUĞRUL

34.23-Prof.Dr.Hüseyin KARABELLİ (Merhum)

34.24-İbrahim GÜNGÖR

34.25-İbrahim UĞURLU

34.26-İleri Elektrokimya

34.27-İlhan KARAVELİOĞLU

34.28-Av.Dr.İlter YILMAZ

34.29-İnci ERGENE

34.30-Prof.Dr.İsmail CÜRGÜL

34.31-İsmail KUL

34.32-İsmet KAYA

34.33-İstanbul Motor Piston ve Pim San.A.Ş.

34.34-Kalibre Boru San.ve Tic.A.Ş.

34.35-Kocaeli Belediyeler Birliği (Kapandı)

34.36-Kocaeli Valiliği

34.37-Prof.Dr.Leman SAĞAT (Merhum)

34.38-Hüner GÜLAY

34.39-Leyla KAYA

34.40-Mehmet Sait ÇAĞLAYAN

34.41-Mehmet Şefik POSTALCIOĞLU (Merhum)

34.42-Dr.Meral AKŞENER

34.43-Mustafa Bedrettin IŞIL

34.44-Mustafa Feridun UZUNYOL

34.45-Mustafa Kemal KUŞKAN

34.46-Mustafa KÜPÇÜ

34.47-Mustafa Sabri YALIM (Merhum)

34.48-Yrd.Doç.Dr.Nurettin İYİGÜL

34.49-Nazan TİLGEN

34.50-Nazif YARDIMCI (Merhum)

34.51-Nilgün ÖZBEK

34.52-Prof.Dr.Nurettin ABUT

34.53-Prof.Dr.O.Atıf URAL

34.54-Osman DEMİREL

34.55-Osman Tayyar ZAİMOĞLU (Merhum)

34.56-Av.Ömer TÜRKÇAKAL (Merhum)

34.57-Parça San. ve Tic. A.Ş.

34.58-Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

34.59-Reyhan DEMİREL

34.60-Sabri AKAY

34.61-Sait BÜLBÜL

34.62-Salih GÜN

34.63-Sarkuysan Elektrolikit Bakır. San. ve Tic.A.Ş.

34.64-Sefa SİRMEN

34.65-Selma KOÇAK

34.66-Semih ONAT (Merhum)

34.67-Sibel DAĞYARAN

34.68-Şener KAYA (Merhum)

34.69-Tuğrul YILMAZ

34.70-Üzeyir GARİH (Merhum)

34.71-Yalçın KAYALI

34.72-Yaşar YILMAZ

34.73-Yavuz GÜNEŞ

34.74-Prof.Dr.Yıldız YILMAZ GÜZEY

34.75-Yusuf KAYA

34.76-Prof.Dr.Yüksel BEKTÖRE

BÖLÜM V
GEÇİCİ HÜKÜMLER
YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK

Üyeler

Prof. Dr. Ercüment ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Selman Aziz ERDEN

Doç. Dr. Mustafa EREN

Vefa İbrahim ARACI

Macit HALDIZ

Bahattin ERTUĞ