Burs Yönergemiz


Bu yönergenin amacı milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencilerine burs sağlamak, burs alacak öğrencileri belirlemek, izlemek ve ülkemize değer katacak insanlar yetiştirmektir.

Kocaeli Üniversitesi Vakfı tarafından hazırlanan bu yönergede öğrencilere verilecek karşılıksız bursların temel esasları ve kriterleri belirlenmiştir.

Bu yönergedeki burslar, Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın uygun gördüğü dönemlerde Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine miktarı, süresi ve kontenjanı belirlenerek verilecek burslardan oluşmaktadır.

Vakıf Yönetim Kurulu ve Üniversite Burs Komisyonu aşağıda belirtilen yönerge üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

1.BURS BAŞVURULARI

Burslara başvuru tarihi yönetim tarafından belirlenir. Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Vakfı web sayfası (www.kouvakif.org.tr) üzerinden ön başvuru formunu doldurabilirler. Kocaeli Üniversitesi Vakfı tarafından ön başvuruların değerlendirilmesi ve mülakat sonucu uygun bulunan adaylardan talep edilecek evrakların ilan edilecek süreye kadar vakfımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Vakfına burs başvurusunda bulunan her aday ailesinin ve kendisinin kişisel ve gelir durumunu eksiksiz bir şekilde beyan eder. Vakıf, gerekli gördüğü takdirde başvuru formunda ve ekte beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse burs ödemesi kesilebilir veya o zamana kadar ödenen burslar geri alınabilir.

2.BURS BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olmak veya üniversitemizde uluslararası öğrenci olmak.

2.2. Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek.

2.3. Sabıka kaydı olmamak ve disiplin cezası almamış olmak.

2.4. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret ve üzerinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışmamak veya gelire sahip olmamak.

2.5. Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olmak.

3. BURS BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER

3.1 KYK Geri Ödemesiz ( Başbakanlık ) bursu olanlar,

3.2 Ayda 300 TL üzeri özel kuruluşlardan burs alanlar,

3.3 En az asgari ücret karşılığı sigortalı çalışanların burs başvuruları kabul edilmeyecektir.

4.BURS ÖNCELİKLERİ

4.1. Şehit çocukları.

4.2. Gazi çocukları.

4.3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince;malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları.

4.4. Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler.

4.5. Anne ve / veya babası vefat etmiş olanlar.

4.6. İlk ve Orta öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar.

5.BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ASGARİ BAŞARI KRİTERLERİ

Kocaeli Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanan burslar, hazırlık sınıfı dahil tüm üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilere verilir. Bu çerçevede;

5.1. Hazırlık ve hazırlık sınıfı okumayan birinci sınıf öğrencileri için; adayın merkezi yerleştirmedeki genel sıralaması değerlendirme göz önünde bulundurulur.

5.2. Ara sınıflar için; bir önceki yıl/dönemde alttan en fazla 2 dersi olup genel başarı ortalaması 2 ya da 100’lük sistemde 65 not ortalaması üzerinde olan adaylar asgari başarı kriterini sağlar. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf olarak değerlendirilir.

6.EKLENECEK BELGELER

KÜV’ün web sayfasından temin edilecek “KÜV Burs Ön Başvuru Formu”na;

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

Hak Kazanan Tüm Öğrenciler; Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Muhtarlıktan İkametgah Belgesi de alınabilir), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına alınmış SGK dökümü, ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge,https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi) ekleyerek Kocaeli Üniversitesi Vakfı merkezine verirler.

7.BURS DEVAM KOŞULLARI

7.1. Burslar her eğitim – öğretim yılında tekrar değerlendirmeye alınır.

7.2 Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olduğunu gösteren belge (transkript).

7.3. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi.

7.4. Disiplin cezası almamış olması.

7.5. Sabıkasızlık belgesi

8.BURS VERİLECEK KİŞİLERİN TESPİTİ

Kocaeli Üniversitesi Vakfı; Gelir düzeyi ve başarı kriterleri çerçevesinde Vakıf burslarının kimlere verileceği ile ilgili gerekli görmesi durumunda başvuran adaylarla mülakat yapılır. Burs alma koşullarını sağlayan adaylar hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilecek aday listeleri Vakıf Yönetim Kurulu’na sunularak onaylanır.Kesin sonuçlar www.kouvakif.org.tr sitesinden öğrenci TC kimlik numarası girilerek öğrenilir.

9.BURSLARIN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra belirlenen limitler çerçevesinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde yönetimin belirlediği ay sayısınca burs ödenmektedir. Ödemeler, ilgili ayların ilk haftası içinde öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

10.BURSLARIN KESİLMESİ

Kocaeli Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.

10.1. Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.

10.2. Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.

10.3. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.

10.4. Başarısızlık nedeniyle normal öğretim süresinin uzaması.

10.5. Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.

10.6. Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.

10.7. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.

11. VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her Kocaeli Üniversitesi Vakfı burslusu, ileride en az kendisi gibi bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve profesyonel iş hayatına atıldıktan sonra en az bir öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul eder.